Blue Flower

Procedura uzyskania zezwolenia na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

 1. W celu uzyskania warunków na wykonanie przyłącza wody / kanalizacji należy dokonać następujących czynności:
 2. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę / odprowadzania ścieków (druk wniosku można uzyskać w siedzibie GZK Sp. z o.o., lub pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania).

Do wniosku należy załączyć:

 1. aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500,
 2. akt własności działki (akt notarialny lub aktualny wypis z rejestru gruntów)
 3. zgodę właścicieli sąsiednich działek na wejście w ich teren (w celu wykonania prowadzenia przyłączy przez sąsiednie działki),
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (sąsiednie działki) na cele budowlane w przypadku takiej potrzeby – oświadczenie do pobrania na naszej stronie internetowej,
 5. Po zapoznaniu się z dokumentacją GZK Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne zasilania w wodę / odprowadzania ścieków,
 6. Zainteresowany na tej podstawie zleca wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi instalacji wod – kan,.
 7. Projekt ten po uzgodnieniu w ZUDP (w przypadku jeśli przyłącza wykraczają poza działkę Inwestora) musi zostać zaopiniowany przez GZK Sp. z o.o..
 8. Wydane uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia robót związanych z podłączeniem nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej ściśle wg uzgodnionego projektu.
 9. Przyłącze wodociągowe / kanalizacyjne powinno być wykonane przez osobę lub firmę do tego upoważnioną.
 10. Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza Inwestor (lub w jego imieniu wykonawca) zgłasza termin jego wykonania GZK Sp. z o.o..
 11. Włączenie do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem tut. Zakładu.
 12. Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego na otwartym wykopie z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 13. Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren zewnętrzny posesji należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 14. Na trasie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0 m.
 15. Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt właściciel nieruchomości, do której doprowadzane są przyłącza.

Warunki są ważne 2 lata od daty wydania.

Uprzejmie informujemy , iż na podstawie Decyzji Wójta Gminy Wielka Wieś Nr WRLOŚ/OS/2009/148 do dokonywania odbiorów technicznych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Wieś uprawnieni są jedynie pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. z siedzibą w Szycach przy pl. Wspólnoty 1 posiadający legitymację służbową.
Protokoły sporządzane przez inne firmy wykonawcze nie stanowią podstawy do dokonania odbioru technicznego. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółkę właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia planowanego przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na 3 dni przed planowaną realizacją.
Odbiór dokonywany jest na otwartym wykopie.
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej bez zgłoszenia odbioru traktowane jest jako nielegalny zrzut ścieków i pobór wody i podlega karom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone GZK Wielka Wieś