Blue Flower

Informacja

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., informuje, że w związku z podjętą w dniu 28 listopada 2019r. Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś numer XIII/171/2019 w sprawie uchylenia Uchwały z dnia  29 maja 2018 numer XXXVIII/403/2018 w sprawie udzielenia  dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków od gospodarstw domowych, w fakturach wystawionych po dniu 31.12.2019r. nie będzie uwzględniona wyżej wymieniona dopłata w wysokości 0,40 zł brutto do 1 m3 odebranych ścieków.

W związku z koniecznością rozliczenia  w roku 2019  dopłat pomiędzy  Gminą a Spółką Gminny Zakład Komunalny, faktury na podstawie podanych odczytów będą wystawiane wyłącznie do dnia 30.12.2019r.

 
                                                                                                                                                                                                                                                               Marek Krasowski
                                                                                                                                                                                                                                                                   Prezes GZK Sp. z o.o.
 

Gminny Zakład Komunalny uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.193.2018 ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018 r. Jednocześnie informujemy, że podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty do 1 m3 ścieków. Rada Gminy w Wielkiej Wsi w dniu 29.05.2018 r. podejmie uchwałę w sprawie dopłat.

Taryfy obowiązujące od 29.05.2018r. do 28.05.2021r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres trzech lat

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   w okresie
od 1 do 12 miesiąca
(od 29.05.18 do 28.05.19)
Cena/stawka   w okresie
od 13 do 24 miesiąca
(od 29.05.19 do 28.05.20)
Cena/stawka   w okresie
od 25 do 36 miesiąca
(od 29.05.20 do 28.05.21)
netto brutto netto brutto netto brutto
1 Grupa W1 – Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 3,38 3,65 3,40 3,67 3,41 3,68
2 Grupa W2 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 5,39 5,82 5,62 6,07 5,54 5,98
3 Grupa W3 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 37,85 40,88 39,87 43,06 41,48 44,80
4 Grupa W4 - Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn - 50 m3/h, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 74,65 80,62 74,60 80,57 79,44 85,80
5 Grupa W5 - Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłat w grupach W1 – W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym, cena w zł za 1 m3
dostarczonej wody
3,60 3,89 3,65 3,94 3,70 4,00
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 2,58 2,79 2,53 2,73 2,50 2,70

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   w okresie
od 1 do 12 miesiąca
(od 29.05.18 do 28.05.19)
Cena/stawka   w okresie
od 13 do 24 miesiąca
(od 29.05.19 do 28.05.20)
Cena/stawka   w okresie
od 25 do 36 miesiąca
(od 29.05.20 do 28.05.21)
netto brutto netto brutto netto brutto
1 Grupa OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i  usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem grawitacji, cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
5,36 5,79 5,42 5,85 5,48 5,92
opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 3,38 3,65 3,40 3,67 3,41 3,68
2 Grupa OŚP – odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem pomp. cena w zł za 1 m3
odprowadzonych ścieków
5,16 5,57 5,22 5,64 5,28 5,70
opłata stała abonamentowa zł/odb/rozliczeniowy 3,38 3,65 3,40 3,67 3,41 3,68

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT.

Taryfy obowiązujące od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś
Nr XXXII/347/2017 z dnia 
30 listopada  2017r.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
netto brutto 2)
netto brutto 2)
1. Grupa W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h, 3.51 3.79 3.43 3.70
2. Grupa W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h, 3.51 3.79 5.30 5.72
3. Grupa W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h, 3.51 3.79 37.12 40.09
4. Grupa W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn - 50 m3/h, 3.51 3.79 72.14 77.91
5. Grupa W5 Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłat w grupach W1 - W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym.
3.51 3.79 2.62 2.83
7. Grupa OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i usługowych - od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem grawitacji, 5.30 5.32 1) 3.44 3.72
8. Grupa OŚP - odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem pomp. 5.10 5.11 1) 3.44 3.72
9. Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego 296,30zł/
odbiór
320,00zł/
odbiór
-
-
10. Dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego 231,48zł/
odbiór    
250,00zł/
odbiór
-
-

 

1) Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/348/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Rada Gminy Wielka Wieś ustaliła dopłaty dla gospodarstw domowych w wysokości 0,40 zł brutto do 1 m3 ścieków komunalnych.
2) Cena brutto przy 8 % stawce podatku VAT.

Za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic 
i publicznych terenów zielonych obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej jak dla odbiorców grupy zasadniczej.


Taryfy obowiązujące do 31.12.2017 r.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
netto brutto 2)
netto brutto 2)
1. Grupa W1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h, 3.51 3.79 3.43 3.70
2. Grupa W2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h, 3.51 3.79 5.30 5.72
3. Grupa W3 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h, 3.51 3.79 37.12 40.09
4. Grupa W4 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn - 50 m3/h, 3.51 3.79 72.14 77.91
5. Grupa W5 Osoby korzystające z lokali w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Opłatę abonamentową grupy W5 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłat w grupach W1 - W4 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym.
3.51 3.79 2.62 2.83
7. Grupa OŚ – odbiorcy usług kanalizacyjnych tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i usługowych - od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem grawitacji, 5.30 5.32 1) 3.44 3.72
8. Grupa OŚP - odbiorcy usług kanalizacyjnych, tj.: gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych – od których odprowadzane są ścieki z wykorzystaniem pomp. 5.10 5.11 1) 3.44 3.72
9. Dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego 296,30zł/
odbiór
320,00zł/
odbiór
-
-
10. Dokonanie odbioru przyłącza kanalizacyjnego 231,48zł/
odbiór    
250,00zł/
odbiór
-
-

1) Zgodnie z Uchwałą Nr XX/218/2016 z dnia 30 listopada 2016r., Rada Gminy Wielka Wieś ustaliła dopłaty dla gospodarstw domowych w wysokości 0,40 zł brutto do 1 m3 ścieków komunalnych.
2) Cena brutto przy 8 % stawce podatku VAT.

Za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic 
i publicznych terenów zielonych obowiązują ceny wyrażone w złotych za m3 w wysokości ustalonej jak dla odbiorców grupy zasadniczej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone GZK Wielka Wieś