Blue Flower

Ponizej znajduje sie plik do pobrania w formie pdf (do otwarcia poprzez program Adobe Reader) w którym znajdują się informacja o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II

Informacja o wyborze oferty - plik pdf - POBIERZ

 

 

 

Ponizej znajduje sie plik do pobrania w formie pdf (do otwarcia poprzez program Adobe Reader) w którym znajdują się informacja z otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne pt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II

Informacja z otwarcia ofert - plik pdf - POBIERZ

 

 

 

ZP.271.1.2018                                                                      Szyce, dnia 14.08.2018 roku

 

Ogłoszenie nr 604213-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Wielka Wieś: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
PROW na lata 2014-2020 Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Wielka Wieś, krajowy numer identyfikacyjny 12073672200000, ul. Plac Wspólnoty  1 , 32-085   Szyce, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 41 91 707, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-12 41 91 065.
    Adres strony internetowej (URL): www.gzk.wielka-wies.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
    Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.gzk.wielka-wies.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.gzk.wielka-wies.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II”
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018r.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych dla zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, FAZA I i II”. Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami sieciowymi położony jest w miejscowości Będkowice, gmina Wielka Wieś. Przedmiotowa budowa kanalizacji jest kontynuacją budowanej obecnie kanalizacji przy ulicy Kwiatowej. Z uwagi na ukształtowanie terenu w ulicy Na Las ( P IV), ul. Pod Sokolicą ( PIII)i ul. Akacjowej (PII) zostały zaprojektowane pompownie sieciowe, do których będą odprowadzane ścieki, a następnie wypompowywane w górę przez poszczególne pompownie aż do m. Bębło. Inwestycja ma za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej. Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia. A. Zakres przedmiotu zamówienia: Zwracamy uwagę, że Wykonawca powinien wycenić realizację zadania dla zaznaczonego kolorem pomarańczowym obszaru gdzie zaprojektowane zostały odcinki sieci wraz z sięgaczami w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym wraz z pompowniami sieciowymi PIV, PIII i PII oraz urządzeniami towarzyszącymi, który to zakres został przedstawiony graficznie na mapach projektowych w załączeniu do SIWZ w pliku DWG o nazwie „mapa Autocad - Będkowice FAZA I i II zakres do wykonania”. Zakres do budowy objęty jest podziałem na tak zwane fazy. Zwraca się uwagę Wykonawcy, ażeby roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacyjnej wykonywane były sukcesywnie, ułożone w takiej kolejności, aby stwarzały możliwość mieszkańcom danej fazy podłączenie, a tym samym odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych do istniejącej kanalizacji gminnej ( po uprzednim częściowym odbiorze). Zaznaczamy, że rozpoczynając fazę I należy, niezwłocznie przekazać kartę materiałową na pompownię strefową PIV ( ul. Na Las), a następnie po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, zabudować z uwagi na krótki okres trwania fazy I tj. do 29 marca 2019r. W związku z powyższym, należy przedłożyć harmonogram robót na poszczególne fazy z wyszczególnieniem obszarów i ulic, na tej podstawie będą przeprowadzane komisyjne odbiory częściowe. Do odbioru częściowego należy przedłożyć protokoły prób szczelności, przeprowadzić inspekcję tv kamerą, która ma możliwość pomiaru spadków, inwentaryzację powykonawczą oraz atesty i certyfikaty na wbudowane urządzenia. Zaznaczamy, że kanalizowanie należy rozpocząć od FAZY I tj. (w zakresie od S30 przy ul. Kwiatowej wzdłuż ul. Kawiory kończąc na pompowni sieciowej PIV ul. Na Las), po wybudowaniu zakres zostanie poddany odbiorowi częściowemu. / zakres przedstawiony w pliku „ mapa AutoCad”/. W następnej kolejności wykonać FAZĘ II Rozdział 3 tj. (w zakresie od S63 przy ul. Na Las wzdłuż ul. Kawiory kończąc na pompowni sieciowej PIII ul. Pod Sokolicą), po wybudowaniu zakres zostanie poddany odbiorowi częściowemu. / zakres przedstawiony w pliku „ mapa AutoCad”/. Na koniec wykonać FAZĘ II Rozdział 4 tj. (w zakresie od S88 przy ul. Pod Sokolicą wzdłuż ul. Browar kończąc na pompowni sieciowej PII ul. Akacjowa oraz S187 ul. Jaśminowa), po wybudowaniu zakres zostanie poddany odbiorowi częściowemu. / zakres przedstawiony w pliku „ mapa AutoCad”/. Po wykonaniu całości zadania zostanie przeprowadzony odbiór końcowy. Tytuł dokumentacji oraz pozwolenia na budowę: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w m. Będkowice, Bębło, gmina Wielka Wieś w m. Będkowice działki nr 61/2, …789/1, w m. Bębło działki nr 346, …, 110” objętym decyzją Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.1292.2012 z dnia 20.12.2012 r. ( Decyzja przeniesienia pozwolenia Decyzja nr AB.V.2.33.2017 z dnia 23.03.2017r.). B. Podstawowe charakterystyczne elementy inwestycji Mapa projektowa ( sekcja 162.422.094, 103, 104, 142, 144, 151), plik „mapa AutoCad – Będkowice FAZA I i II”. Zakres: FAZA I od S30 ( PIVA ul. Kwiatowa) kanały wzdłuż ul. Kawiory do PIV ul. Na Las • Kanalizacja grawitacyjna PVC DN klasy S (SDR 34,SN8) rurociągi o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową Æ 160 x 4,7 mm Æ200 x 5,9 mm Æ 250 x 7,3 mm Æ315 x 9,2 mm • Rurociągi ciśnieniowe rurociągi z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, PN 10 Æ 110 x 6,6 mm SDR 17 Æ 50 x 3,0 mm SDR 17 • Rura kamionkowa Æ 250, • Rura kamionkowa Æ 200, Æ 250, (przejścia poprzeczne przez drogę powiatową ) – metodą przecisku sterowanego zgodnie z wydaną decyzją ZDPK. • Rury osłonowe - rura osłonowa Æ 450 x 40,9 mm SDR 11 • Armatura – montaż kolumn spustowo – płuczących oraz Zespół napowietrzająco – odpowietrzający do ścieków do zabudowy na przewodach ciśnieniowych PE o średnicy dostosowanej do średnicy przewodu tłocznego oraz obudową dostosowaną do warunków komunikacyjnych (Pokrywa na osłonę rurową właz ) w komplecie z armaturą zaporową za i przed kolumną oraz skrzynką uliczną żeliwną. • Studzienki rewizyjne z tworzywa PP (polipropylen) o średnicy DN 425 mm oraz betonowych, prefabrykowanych o średnicy DN 1200 mm • Próby płukania i szczelności kanałów. • Pompownia przydomowa wraz z zasilaniem elektrycznym Dostawa i montaż kompletnej przydomowej przepompowni ścieków, z zatopioną jedną pompą wirową w zbiorniku PEHD DN minimum 800 mm (wyposażone w sprzęgło nadwodne) wraz z pełnym zasilaniem energetycznym i sterowaniem pracą pomp. dostosowaną do warunków elektrycznych (1 faza, 3 faza). • Budowa kompletnej monolitycznej z polimerobetonu strefowej przepompowni ścieków PIV (dostawa, montaż, rozruch), zatopiona jedna pompa ( + 1 rezerwowa) każda o wydajności min. 5,0 l/s zbiornik o średnicy wewnętrznej fi 2000 mm, monitoring wraz z zasilaniem energetycznym. - studnia zaworowa z wyposażeniem Wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni ( ogrodzenie, nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie, dostawa i montaż żurawika obsadzenie tujami szmaragdowymi, wykonanie podjazdu do pompowni z drogi ul. Na Las). • Odtworzenie / wykonanie nawierzchni drogowej ul. Wichrowa, ul. Na Las/ po wybudowanej kanalizacji zasyp kamieniem po wykopie, zagęszczenie, korytowanie, wykonanie podbudowy kruszywo łamane warstwa dolna 31,5/63 mm na gr 35cm, warstwa górna 0/31,5 mm gr 15 cm, zamknięcie drogi obrzeżami betonowymi po dwóch stronach drogi. Dostosować nośność drogi na tonaż ciężkiego samochodu. Zakres: FAZA II A) Od S 63 (PIV ul. Na Las) – kanały wzdłuż ul. Kawiory do PIII ul. Pod Sokolicą • Kanalizacja grawitacyjna PVC DN klasy S (SDR 34,SN8) rurociągi o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową Æ 160 x 4,7 mm Æ200 x 5,9 mm Æ 250 x 7,3 mm Æ315 x 9,2 mm • Rurociągi ciśnieniowe rurociągi z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, PN 10 Æ 90 x 5,4 mm SDR 17 Æ 63 x 3,8 mm SDR 17 Æ 50 x 3,0 mm SDR 17 • Rura kamionkowa Æ 300, • Rura kamionkowa Æ 200, Æ 250, Æ 300 – metodą przecisku sterowanego oraz PE Æ 90, Æ 63, Æ 50 w rurze osłonowe - (przejścia poprzeczne przez drogę powiatową ) zgodnie z wydaną decyzją ZDPK • Rury osłonowe - rura osłonowa Æ 450 x 40,9 mm SDR 11, Æ 250 x 22,7 mm SDR 11 • Armatura – montaż kolumn spustowo – płuczących oraz Zespół napowietrzająco – odpowietrzający do ścieków do zabudowy na przewodach ciśnieniowych PE o średnicy dostosowanej do średnicy przewodu tłocznego oraz obudową dostosowaną do warunków komunikacyjnych (Pokrywa na osłonę rurową właz ) w komplecie z armaturą zaporową za i przed kolumną oraz skrzynką uliczną żeliwną. • Studzienki rewizyjne z tworzywa PP (polipropylen) o średnicy DN 425 mm oraz betonowych, prefabrykowanych o średnicy DN 1200 mm • Próby płukania i szczelności kanałów. • Pompownie przydomowe wraz z zasilaniem elektrycznym Dostawa i montaż kompletnych przydomowych przepompowni ścieków, z zatopioną jedną pompą wirową w zbiorniku PEHD DN minimum 800 mm (wyposażone w sprzęgło nadwodne) wraz z pełnym zasilaniem energetycznym i sterowaniem pracą pomp. ( dostosowaną do warunków elektrycznych (1 faza, 3 faza). • Budowa kompletnej monolitycznej z polimerobetonu strefowej przepompowni ścieków PIII (dostawa, montaż, rozruch), zatopiona jedna pompa ( + 1 rezerwowa) każda o wydajności min. 4,0 l/s zbiornik o średnicy wewnętrznej fi 2000 mm, monitoring wraz z zasilaniem energetycznym. - studnia zaworowa z wyposażeniem Wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni ( ogrodzenie, nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie, dostawa i montaż żurawika obsadzenie tujami szmaragdowymi, wykonanie podjazdu do pompowni z drogi ul. Pod Sokolicą). • Odtworzenie / wykonanie nawierzchni drogowej ul. Nad Doliną, / po wybudowanej kanalizacji zasyp kamieniem po wykopie, zagęszczenie, korytowanie, wykonanie podbudowy kruszywo łamane warstwa dolna 31,5/63 mm na gr 35cm, warstwa górna 0/31,5 mm gr 15 cm, zamknięcie drogi obrzeżami betonowymi po dwóch stronach drogi. Dostosować nośność drogi na tonaż ciężkiego samochodu. B) Od S 88 (PIII ul. Pod Sokolicą) – kanały wzdłuż ul. Browar - PII ul. Akacjowa do S 187 ( ul. Jaśminowa) • Kanalizacja grawitacyjna PVC DN klasy S (SDR 34,SN8) rurociągi o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową Æ 160 x 4,7 mm Æ 200 x 5,9 mm Æ 315 x 9,2 mm • Rurociągi ciśnieniowe rurociągi z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, PN 10 Æ 90 x 5,4 mm SDR 17 Æ 63 x 3,8 mm SDR 17 Æ 50 x 3,0 mm SDR 17 • Rura kamionkowa Æ 250,– metodą przecisku sterowanego oraz PE Æ 90, w rurze osłonowe - (przejścia poprzeczne przez drogę powiatową ) zgodnie z wydaną decyzją ZDPK • Rury osłonowe - rura osłonowa Æ 400 x 36,4 mm SDR 11, Æ 250 x 22,7 mm SDR 11 • Armatura – montaż kolumn spustowo – płuczących oraz Zespół napowietrzająco – odpowietrzający do ścieków do zabudowy na przewodach ciśnieniowych PE o średnicy dostosowanej do średnicy przewodu tłocznego oraz obudową dostosowaną do warunków komunikacyjnych (Pokrywa na osłonę rurową właz ) w komplecie z armaturą zaporową za i przed kolumną oraz skrzynką uliczną żeliwną. • Studzienki rewizyjne z tworzywa PP (polipropylen) o średnicy DN 425 mm oraz betonowych, prefabrykowanych o średnicy DN 1200 mm • Próby płukania i szczelności kanałów. • Pompownie przydomowe wraz z zasilaniem elektrycznym Dostawa i montaż kompletnych przydomowych przepompowni ścieków, z zatopioną jedną pompą wirową w zbiorniku PEHD DN minimum 800 mm (wyposażone w sprzęgło nadwodne) wraz z pełnym zasilaniem energetycznym i sterowaniem pracą pomp. dostosowaną do warunków elektrycznych (1 faza, 3 faza). • Budowa kompletnej monolitycznej z polimerobetonu strefowej przepompowni ścieków PII (dostawa, montaż, rozruch), zatopiona jedna pompa ( + 1 rezerwowa) każda o wydajności min. 4,0 l/s zbiornik o średnicy wewnętrznej fi 2000 mm, monitoring wraz z zasilaniem energetycznym. - studnia zaworowa z wyposażeniem Wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni ( ogrodzenie, nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie, dostawa i montaż żurawika obsadzenie tujami szmaragdowymi, wykonanie podjazdu do pompowni z drogi ul. Akacjowa). • Odtworzenie / wykonanie nawierzchni drogowej ul. Pod Sokolicą po wybudowanej kanalizacji zasyp kamieniem po wykopie, zagęszczenie, korytowanie, wykonanie podbudowy kruszywo łamane warstwa dolna 31,5/63 mm na gr 35cm, warstwa górna 0/31,5 mm gr 15 cm, zamknięcie drogi obrzeżami betonowymi po dwóch stronach drogi. Dostosować nośność drogi na tonaż ciężkiego samochodu. • Odtworzenie / wykonanie nawierzchni drogowej ul. Akacjowa, ul. Jaśminowa / po wybudowanej kanalizacji zasyp kamieniem po wykopie, zagęszczenie, korytowanie, wykonanie podbudowy kruszywo łamane warstwa dolna 31,5/63 mm na gr 35cm, warstwa górna 0/31,5 mm gr 15 cm, zamknięcie drogi obrzeżami betonowymi po dwóch stronach drogi. Dostosować nośność drogi na tonaż ciężkiego samochodu. Wykonanie nawierzchni asfaltowych, warstwa wiążąca gr. 5cm i ścieralna gr. 5cm, skropienie

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
45232410-9
45232423-3
45111300-1
45233120-6
45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-30

II.9) Informacje dodatkowe: Faza I do dnia 29.03.2019 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł- (słownie: dwieście tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za roboty tego samego rodzaju Zamawiający uzna budowę lub rozbudowę oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 1 mln. zł brutto każda z co najmniej jedną pompownią ścieków strefową o wydajności min. 4,0 l/s Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum: 1 kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do specyfikacji. 2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie z treścią załącznika nr 5 – Wykaz robót, do SIWZ. 3.Dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie w szczególności z podaniem informacji czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej o których mowa w pkt 4 może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku opisanego w Rozdz .VII ust. 1, pkt 1.2 specyfikacji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VIII ust. 1 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 80.000,00 słownie / osiemdziesiąt tysięcy złotych / 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 32-085 Szyce, Pl. Wspólnoty1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Wielka Wieś Nr 81859100070040059671190001 5.Wadium wnoszone w innej formie, należy złożyć w formie oryginału w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. 32-085 Szyce, Pl. Wspólnoty 1, pok. 10 najpóźniej do dnia 30.08.2018r. do godz. 9:30 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Oferta Wykonawcy który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

najniższa cena

60,00

długość okresu gwarancji

30,00

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy podana w procentach

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana terminu Inwestor dopuszcza możliwość zmiany terminów o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 projektu umowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy w tym m.in.: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót ( np.: intensywne opady deszczu śniegu utrzymujące się w sposób ciągły przez okres co najmniej 5 dni, wysokie temperatury powyżej 30 stopni C utrzymujące się w sposób ciągły przez okres co najmniej 5 dni) w czasie których nie można zapewnić wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. b)w przypadku zmiany technologii wykonania, zastosowania rozwiązań zastępczych, zamiennych lub równoważnych które nie mogły być przewidziane przez Inwestora mimo dołożenia należytej staranności c) w przypadku gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów nie zawinionych przez Wykonawcę d) w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy e). w przypadku uzgodnienia miedzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy f) w przypadku wystąpienia siły wyższej zdefiniowanej w art. 1 umowy g). znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót Termin wykonania zamówienia zostanie zmieniony odpowiednio o czas: a) wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne b) o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach c) niezbędny do d). o okres opóźnienia spowodowany wykonywaniem robót dodatkowych e) o czas uzgodniony miedzy Stronami umowy. f) o okres opóźnienia spowodowany działaniami siły wyższej. g). o okres wstrzymania robót Zmiana terminu powinna być potwierdzona protokołem konieczności zaakceptowanym przez Inwestora i podpisana przez Inwestora i Wykonawcę. Inwestor oprócz zmian opisanych powyżej przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych poniżej: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w sytuacji gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 umowy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej , ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 3. W takim przypadku Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 umowy o kwotę równą różnicy wynagrodzenia, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany minimalnego wynagrodzenia jeszcze nie wykonano. c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wykonawca takim przypadku przedkłada Inwestorowi wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w art. 12 ust. 1 umowy jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany składki jeszcze nie wykonano. d) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Inwestora pomimo dołożenia należytej staranności, Inwestor dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w art. 12 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. e). W przypadku robót zamiennych — Inwestor dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w art. 12 Umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi w sposób opisany w art. 2 pkt 2.23 i następnie zaakceptowany przez Inwestora. f).W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). g). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Inwestora w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Inwestora we wskazanym przez Inwestora terminie. h). W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w podpkt. f) i g) , nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. i). W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Inwestor może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. j). w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu. k) w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub 2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku : a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności, zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie. Inwestor przewiduje również możliwość zmian zawartej umowy wprowadzonych na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 ustawy Pzp. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ponizej link do treści przetargu umieszczonego na BIP-e:

https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,1482483,budowa-kanalizacji-sanitarnej-wraz-z-obiektami-towarzyszacymi-w-m-bedkowice-faza-i-i-ii-organizator-.html

ZAŁACZNIKI:

ogloszenie.docx

SIWZ.pdf

SIWZ wersja do edycji.docx

branza elektoenegetyczna.zip

geologia.zip

profile.zip

przedmiary.zip

inne dokumenty.zip

Bedkowice harmonogram kanalizacja faza I I faza II.xlsx

mapy.zip

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_24_08_2018r.pdf