Blue Flower

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 15 października 2019 r.

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
w Gminie Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy -
Zastępca Technologa oczyszczalni ścieków

 

 1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
 2. niezbędne :
  a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki :Ochrona Środowiska, Inżynieria Sanitarna , Chemia, Biologia lub pokrewne,
  b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 3. dodatkowe:
  a) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
  - prawo ochrony środowiska
  - prawo wodne
  - o odpadach
  - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  - umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

- możliwość zawarcia umowy na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych
b) wiedza i doświadczenie z zakresu technologii i analityki oczyszczania ścieków

 1. c) prawo jazdy kategorii „B”
 2. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Nadzór nad technologią funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
  2. Pobieranie prób, wykonywanie badań i analiz.
  3. Nadzorowanie pracy pracowników i opiniowanie podziału zadań należących do zakresu działania pionu obsługi oczyszczalni ścieków.
  4. Ustalanie wysokości opłat środowiskowych w zakresie poboru wód, odprowadzania ścieków oczyszczonych, składowania odpadów, wprowadzania gazów i płynów do powietrza.
  5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadów stałych, wprowadzania gazów i płynów do powietrza, odczynników chemicznych.

III. Przewidywane wynagrodzenie:

W zależności od kwalifikacji i doświadczenia w wysokości 3300-4500 zł/m-c brutto.
IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
5) oświadczenie o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem
„ Dotyczy naboru na stanowisko pracy zastępca technologa” w terminie do dnia

25 października 2019 r. do godz. 14 30, osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego

Sp. z o.o., pocztą na adres Zakładu, lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu do Zakładu).


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Marek Krasowski

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 32-085 Szyce pl. Wspólnoty 1
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
 1. 1 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku z: art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. 2 6 ust. 1 lit. b  RODO,
 3. 3 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do przez okres 3 lat od momentu zakończenia rekrutacji.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  • Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.