Blue Flower

Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, ul Kwiatowa – PIVA, Gmina Wielka Wieś.

W ramach tego etapu wybudowano 920 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków na ul. Kwiatowej w Bęble.

Zadanie zrealizowała w terminie od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. Firma Budowlana ROSA s.c. z Szyc .

Wartość inwestycji:  772  204,59 zł. W ramach tego zadania możliwość podłączenia otrzymało ok. 40 domów z miejscowości Bębło na ulicy Na Dolinkę oraz pierwsze domy z Będkowic.

Inwestycja realizowana w ramach pozyskanych funduszy UE.

Tytuł operacji:  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza I i II,
Cel operacji:  Redukcja ścieków w gminie Wielka Wieś poprzez budowę 7,8 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice,   
Wyniki/Efekty: liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych - 62 szt., planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 8 035,20 m3/rok, liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 248.
PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.