Blue Flower

Powstała sieć kanalizacyjna od ul. Kwiatowej wzdłuż ul. Kawiory  do ul. Na Las gdzie powstała pompownia sieciowa (PIV) .

W ramach tego etapu wybudowano 2781 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków przy ul. Na Las.

GZK Sp z o.o. ma już pozwolenie na użytkowanie tego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, zaś mieszkańcy otrzymali warunki przyłączeniowe (łącznie 32 posesje w tym etapie uzyskały możliwość przyłączenia).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Tytuł operacji:  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza I i II,
Cel operacji:  Redukcja ścieków w gminie Wielka Wieś poprzez budowę 7,8 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice,   
Wyniki/Efekty: liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych - 62 szt., planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 8 035,20 m3/rok, liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 248.
PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.