Blue Flower

W ramach tego etapu wybudowano 920 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z sieciową przepompownią ścieków. 


W chwili obecnej nasza spółka ma już pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zaś mieszkańcy otrzymali warunki przyłączeniowe. 


Pierwsze osoby zgłaszają chęć przyłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W ramach tego zadania możliwość podłączenia otrzymało ok. 40 domów z miejscowości Bębło ul. Na Dolinkę oraz pierwsze domy z Będkowic. 


Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Tytuł operacji:  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza I i II,
Cel operacji:  Redukcja ścieków w gminie Wielka Wieś poprzez budowę 7,8 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice,   
Wyniki/Efekty: liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych - 62 szt., planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 8 035,20 m3/rok, liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 248.
PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.