Blue Flower

Zakończyły się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń towarzyszących II Fazy kanalizacji Będkowic.

W ramach tej Fazy powstała sieć od ul. Las wzdłuż ul. Kawiory do ul. Pod Sokolicą gdzie powstała druga z pompowni sieciowych (PIII) . W ostatnim etapiie II Fazy wybudowano kolektor kanalizacyjny od ul. Pod Sokolicą wzdłuż ul. Browar kończąc na skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Jaśminowej gdzie powstała trzecia pompownia sieciowa (PII).

Obecnie trwają prace porządkowe oraz odtwarzanie zniszczonej podczas inwestycji infrastruktury drogowej tj. nakładek asfaltowych - ul. Turkusowa, ul. Pod Sokolicą, ul. Akacjowa, ul. na Las (powstała droga z płyt betonowych).

Inwestycja jest w trakcie odbiorów.

W obecnej Fazie kolejne blisko dwadzieścia nieruchomości uzyska możliwość przyłączenia się do kanalizacji.

Tytuł operacji:  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejsowości Będkowice, faza I i II,

Cel operacji:  Redukcja ścieków w gminie Wielka Wieś poprzez budowę 7,8 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice,   

Wyniki/Efekty: liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych - 62 szt., planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji – 8 035,20 m3/rok, liczba planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 248.
PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.